Pedicure Silvy

Algemene voorwaarden en privacy

Algemene voorwaarden Pedicure Silvy  

Ook Pedicure Silvy voldoet aan de AVG wetgeving die sinds mei 2018 van kracht is, de voorwaarden, privacy regels, Bejegenings- en huisregels kunt u downloaden door op de hiernaast afgebeelde link te klikken.

Algemene Voorwaarden
Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Pedicure Silvy en een cliënt waarop Pedicure Silvy   deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen
Pedicure Silvy zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap, zal Pedicure Silvy zo veel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

Afspraken
De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Pedicure Silvy melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Pedicure Silvy het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Pedicure Silvy de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Pedicure Silvy moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichting te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt. Kort gezegd: Afspraken die niet 24 uur van te voren zijn afgezegd zullen volledig in rekening worden gebracht.

Betaling
Pedicure Silvy vermeldt alle prijzen van behandeling en producten zichtbaar in de praktijk. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per overboeking te voldoen.

Persoonsgegevens en privacy
De cliënt voorziet Pedicure Silvy vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Pedicure Silvy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Pedicure Silvy neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en/of op een klantenkaart. Pedicure Silvy behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) de privacywetgeving. Pedicure Silvy zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Geheimhouding
Pedicure Silvy is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Pedicure Silvy verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Pedicure Silvy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Pedicure Silvy is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure Silvy is niet aansprakelijk voor beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

Beschadiging en Diefstal
Pedicure Silvy
heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Pedicure Silvy meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Pedicure Silvy. Pedicure Silvy moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Pedicure Silvy de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Behoorlijk gedrag De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicure Silvy het recht de cliënt toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen. Recht Op elke overeenkomst tussen Pedicure Silvy en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot standkoming van de overeenkomst.

 

Privacy Regels/ Privacy Policy
Pedicure Silvy hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Mijn privacyregels kunt u downloaden als pdf.

Bejegening en Huisregels
Pedicure Silvy hanteert bejegening en huisregels. Deze regels kunt u downloaden als pdf.

Geef een Cadeau!

Geef een behandeling als waardecheque!

Een leuke cadeautip! Geef iemand een behandeling cadeau. Wij hebben waardecheques voor verschillende behandelingen.

Maak meteen Een afspraak

Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u onder het genot van een kopje koffie of thee verlost zijn van uw ingroeiende teennagel, schimmelnagel, eelt, likdoorn, maak dan gerust een afspraak.

Wolfkaterweg 59a
7554 PK Beckum

T: 06-31953844

@:info@pedicuresilvy.nl

KvK: 08156827